дейности

Начало | дейности - Проектиране
Проектиране

Имаме богат проектантски опит в разработването на различни проекти осигуряващи минните обекти и съоръжения.

 

Разполагаме както с набор от специализирани проектантски софтуери, така и с екип от опитни специалисти в различните направления.

 

При изготвянето на проектите се съобразяваме както с най-добрите минни практики и технологии, така и с действащата нормативна уредба на страната. 

 

                      Основните проектантски дейности на фирмата са:  

1. Цялостни експлоатационни проекти за добив и първична преработка на суровината в открити и подземни мини, кариери и баластриери;

2. Годишни експлоатационни проекти за добив и първична преработка на суровината в открити и подземни мини, кариери и баластриери;

3. Проекти за рекултивация на нарушените от минната дейност терени;

4. Проекти за изграждане на минни съоръжения - депа, преработвателни инсталации (ТСИ, МСИ, ТМСИ), подпорни стени, бункери и др.;

5. Вертикални планировки;

6. Проектиране на вентилаторни уредби;

7. Проектиране на обогатителни фабрики;

8. Проектиране на строителни съоръжения и конструкции;

9. Проектиране на пътни връзки;

10. Проектиране на хидротехнически съоръжения - хвостохранилища, утайници и др.  

 

При необходимост сме в състояние да изготвиме и проекти от различно естество.

ФОТОГАЛЕРИЯ